Praktijkinformatie: afspraken en voorwaarden

Commitment
Als therapeut zet Brechtje Sebregts haar beste kunnen in om de begeleiding tot een succes te maken. Van uw kant wordt commitment verwacht (dat wil zeggen betrokkenheid bij het eigen proces en bij het begeleidingstraject). Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen Brechtje Sebregts en cliënt beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht ( i.v.m. het nakomen van afspraken e.d.).

Uw privacy
Voor een goed consult is het noodzakelijk dat Brechtje Sebregts, als uw behandelende therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en consulten. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die Brechtje Sebregts, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Brechtje Sebregts doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heeft Brechtje Sebregts als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens haar afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Brechtje Sebregts of haar administrateur, een factuur kan opstellen.

Als Brechtje Sebregts vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy contactformulier
De gegevens die u invult op het contactformulier op de website worden uitsluitend gebruikt om contact met u te zoeken naar aanleiding van uw vraag of verzoek. Dit kan telefonisch of per mail zijn.

Privacy nieuwsbrief
De gegevens die u invult op het formulier voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief naar het door u ingevulde mailadres.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van het consult, een korte omschrijving van het consult, in dit geval consult acupunctuur en de kosten daarvan.

Hosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van bHosted. bHosted verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. bHosted heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. bHosted is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. bHosted heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Mailhosting
De praktijk maakt voor haar reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van bHosted. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en haar gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. bHosted heeft geen toegang tot ons postvak en zij behandelt al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

De e-mail wordt doorgestuurd naar een Gmail-account van het Amerikaanse bedrijf Google. De informatie wordt dus overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De praktijk heeft hier geen invloed op.

Voor wat betreft cookies:
De praktijk maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

De praktijk gebruikt cookies om het inloggen op de website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten,

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kan de praktijk u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De praktijk gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De praktijk hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.